VR-TN  VR-TN Virtuálna realita | Trenčín    Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
  Miroslav Šnobel, Virtuálna realita Trenčín
  IČ: 50 799 339
  DIČ: SK1122996226
  IČ DPH: nie je platca
  so sídlom: Mierové námestie 35/35, 911 01 TRENČÍN
  zapísaný v živn. registri č. 350-39674 na Okresnom úrade v Trenčíne

  kontaktné údaje:
  Miroslav Šnobel
  Email: info@vr-tn.sk
  Tel.: +421 902 376 762
  Web: https://vr-tn.sk
  Predávajúci nie je platiteľom DPH.
  (ďalej len „predávajúci“)
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese https://vr-tn.sk (ďalej len „rezervačný systém").
 3. Predmet kúpnej zmluvy predstavuje sprístupnenie hráčskej plochy, technického a softwarového vybavenia (ďalej len „box“) vo vymedzenom čase a v stanovenom termíne v priestoroch prevádzkovateľa, nachádzajúcich sa v sídle predávajúceho (ďalej len „služba“).
 4. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú len na služby, ktoré boli zaplatené cez rezervačný systém (elektronicky) alebo služby, ktoré kupujúci využil a/alebo zaplatil na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou.
 5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 6. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o službách a cenách

 1. Objednávka služby sa vykonáva cez rezervačný systém na konkrétny termín.
 2. V prípade, že kupujúci vykoná rezerváciu iným spôsobom (telefonicky, emailom, textovou správou cez sociálne média, osobne) alebo pri rezervácii nevyžuje možnosť okamžitej platby, za využitie služby bude možné zaplatiť len v hotovosti alebo kartou cez platobný terminál priamo v mieste poskytovania služby. Takáto rezervácia nebude záväzná a kupujúci ju môže kedykoľvek bezplatne zrušiť.
 3. Cena služby pozostáva z troch častí, na základe z ktorých sa automaticky vypočíta konečná cena za vytvorenú rezerváciu:
  a.   Počtu boxov, pričom k dispozícii sú dva boxy so zariadením HTC Vive a jedným boxom Valve Index
  b.   Dĺžke trvania, pričom jednotkový cenník za prenájom jedného boxu je uvedený web stránkach predajcu
  c.   Automatickej zľavy, ktorá sa vypočítava na základe zadaného počtu boxov a dĺžke trvania prenájmu
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci realizuje objednávku služby vytvorením rezervácie v rezervačnom systéme.
 3. Pri vytváraní objednávky si kupujúci vyberie dátum rezervácie, počet boxov, dĺžku trvania a uvedie na seba kontakt (telefónne číslo alebo email)
 4. Po potvrdení zadaných údajov sa zobrazí zhrnutie objednávky a zákazníkovi príde na zadaný kontakt informácia o úspešnom vytvorení rezervácie. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy.
 5. V tomto kroku má zákazník možnosť objednávku zaplatiť kliknutím na tlačidlo Zaplatiť kartou. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 6. Po zaplatení objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky s jedinečným rezervačným číslom, čím sa uzatvorí kúpna zmluva.
 7. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho kontakt zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 8. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné okrem prípadov uvedených v bode I.4.. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky alebo elektronicky cez kontakt predávajúceho, ktorý je uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 9. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny služby v rezervačnom systéme, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom rezervačného systému) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
 4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku IV týchto obchodných podmienok.
 6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z technických (napr. nefunkčnosť boxu, odstávka el. energie ai.) alebo personálnych (napr. nedostupnosť obsluhy pre chorobu) dôvodov. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

V. Reklamácie

 1. Vzhľadom na charakter služby môže kupujúci uplatniť reklamáciu priamo na prevádzke bezprostredne po zistení vady, najneskôr však do skončenia poskytovania služby. Dôvodnosť reklamácie bude posúdená bezodkladne prítomným predávajúcim/majiteľom. O podaní reklamácie a o určení spôsobu jej vybavenia bude spísaný záznam a zákazníkovi vydané potvrdenie.
 2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

VI. Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať.

VII. Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

VIII. Záverečné ustanovenie

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 6. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.7.2020VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PREDÁVAJÚCI:
Miroslav Šnobel
IČ: 50 799 339
DIČ: SK1122996226
so sídlom: Mierové námestie 35/35, 911 01 TRENČÍN
zapísaný v živn. registri č. 350-39674 na Okresnom úrade v Trenčíne

kontaktné údaje:
Email: info@vr-tn.sk
Tel.: +421 902 376 762
Web: https://vr-tn.sk

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko spotrebiteľa ......................................................................
Adresa spotrebiteľa ......................................................................
emailová adresa spotrebiteľa ......................................................................

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí služby.

Dátum zaplatenia služby ..............


Podpis kupujúceho ..............

V.............. dňa ..............